Privacy Statement en Cookie Policy

Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V. waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Wij nemen hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.
Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hier daarom geen rechten aan ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.
Met dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over van wie wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doelen wij dit doen en welke rechten u heeft.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
• Klanten van Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V.;
• Gebruikers van het contactformulier op de website;
• Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact met ons opnemen
• Bezoekers van onze website;

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.
Wij verwerken de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan naam, adres en woonplaats maar ook uw telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op grond van het navolgende:
• U hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking;
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en ons kantoor;
• Wij hebben een wettelijk verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te verwerken;
• Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven).

Waarvoor mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
Uw persoonsgegevens kunnen voor onder andere de volgende doeleinden worden gebruikt:
• Het bijhouden van een klantenbestand;
• Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en de verlening van juridische diensten;
• Het nakomen van een wettelijke verplichting;
• Het opnemen en onderhouden van contact;
• Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

De verwerking van uw persoonsgegevens door een derde
Wij kunnen een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen ons kantoor en de verwerker is in dat geval verplicht. Wij zullen ervoor zorgdragen dat deze verwerkingsovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen binnen ons kantoor gedeeld worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de in dit privacy statement genoemde verwerkingsdoeleinden.

Uw rechten op grond van dit privacy statement:

Recht op inzage
U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U kunt ons verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kunt u uw onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij weer in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast zijn wij verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de ons op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
Recht op het overdragen van gegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare vorm ontvangt, zodat u deze aan een derde kunt geven.

Recht op het maken van bezwaar
U hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens indienen of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich richten tot ons kantoor via e-mailadres: info@kca-advocaten.nl

Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stellen wij de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.
Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan info@kca-advocaten.nl.

Indienen klacht
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies en hyperlinks
De websites van ons kantoor maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Wijzigingen
Wij mogen dit privacy statement ten allen tijde wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook in het geval er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens.

Contactgegevens Van Kuijk Cetinkaya Ahmad Advocaten B.V.
Wij zijn te bereiken via e-mail op info@kca-advocaten.nl en telefonisch op 070-2147528.

Terug naar de homepage